Kategoriarkiv: avlusing

Oppdrettslaks får smerter ved avlusning i varmt vann

Det er den mest brukte medikamentfrie metoden for å avluse oppdrettslaks som viser seg å påføre laksen smerter. Mattilsynet ber nå oppdrettere om å ta hensyn til resultatene i undersøkelsen. I 2018 ble det gjennomført 1.370 varmtvannsbehandlinger for å fjerne lakselus hos oppdrettslaks. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger. Varmtvannsbehandling innebærer at oppdrettsfisken overføres til et vannbad som vanligvis holder mellom 28 og 34 grader. Fisken blir liggende i dette vannbadet i rundt 30 sekunder. Det er tidligere kjent at slik behandling kan gi risiko for skade og økt dødelighet, noe som var bakgrunnen for at Mattilsynet ba Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet om å vurdere om varmtvannsbehandling påfører fisken smerte. Les også: Disse måtene å avluse på gir størst sjanse for at laksen dør Svømte i sirkel Resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaksen reagerte med tydelig smerteatferd. Noen av symptomene var høy svømmehastighet, kollisjon med veggene i karet og hoderisting. Etter hvert brøt fisken overflaten, svømte i sirkel og i noen tilfeller ble det observert sideveis bøying av kroppen. Denne atferden fortsatte til fisken mistet likevekt og endte liggende urørlig på siden. Forskerne mener at økt skadefrekvens og dødelighet ved varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjoner på grunn av det varme vannet. Nye retningslinjer – Oppdretterne og andre som gjennomfører lakselusbehandling med varmtvann må ta hensyn til denne nye kunnskapen. Ansvaret for fiskevelferden ligger hos oppdretterne. De skal sørge for at fiskens helse og velferd er vurdert før enhver form for behandling, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet. Mattilsynet vil nå utarbeide nye retningslinjer for hvordan inspektører skal følge opp varmtvannsbehandling spesielt. Etter påske vil tilsynet invitere aktørene i oppdrettsnæringen til et møte.

Heile 30 millionar matfisk er rapportert daud i 2018

Spesielt i april var svinnet høgt i norsk oppdrettsnæring, skriv iLaks. Det kjem fram i Fiskeridirektoratet sin Biomassestatistikk etter fylke. I løpet av årets første sju månadar vart det rapportert inn heile 28,5 millionar daudfisk i kategorien laks. Tek ein med 1,6 mill. regnbogeaure, er talet oppe på 30 millionar daudfisk. Stygt i april Til samanlikning vart det i fjor, på same tidspunkt, rapportert inn 24,1 millionar daud laks. Tilsvarande tal i 2006 heilt nede på 14,6 millionar daud laks. – Eg veit at det er ein del svinn knyt til til avlusing og PD, seier Hulda Bysheim, seniorrådgjevar ved Mattilsynet, til iLaks. Året 2018 har vore det verste året sidan Fiskeridirektoratet byrja å føre statistikk i 2005. Det totale svinnet i år, med rømming, vraking på slakteri, og andre årsaker, er på 34,3 millionar fisk. Ein ligg altså godt an til å slå fjoråret kor det totale svinnet var på 53 millionar laks. Den verste månaden var i april, kor 6,1 milionar fisk vart rapportert daud. Spesielt Møre og Romsdal og Hordaland drog opp snittet denne månaden. Hordaland verst – Kanskje det er mykje behandling som følgje av krav til lågare lusetal om våren. Men dette vert berre kvalifisert synsing, seier Bysheim vidare. – Svinn i tidleg sjøfase er ei kjent problemstilling, men har gått ned dei siste åra. Samstundes har svinnet seint i sjøfase, med handtering av lus, gått opp, legg ho til. Tidenes verste månad sidan ein byrja å føre statistikk er likevel juli 2010, då svinnet passerte 8,1 millionar fisk. Verstingfylket so langt i 2018 er soleklart Hordaland, etterfulgt av Nordland og Trøndelag. Hordaland står for 23 prosent av svinnet. – Me er kjent med at det har vore mykje PD på Vestlandet, seier Bysheim. Dødelegheit i norsk oppdrett står for store økonomiske tap for norske oppdrettarar. Dette har, i aukande grad, vore eit fokusområde både for styresmakter og næringslivsaktørar i mange år.

Frå august av skal de telje lus automatisk

– Me byggjer pilotanlegga no, og så skal me levere i midten av august, seier dagleg leiar i Ecotone, Ivar Erdal, til iLaks. Ivar Erdal. FOTO: Ecotone. Snart skal altså Lerøy og Måsøval Fiskeoppdrett for alvor ta i bruk automatisk luseteljar, etter å ha vore med på prototypeprosjekt med trondheimsbaserte Ecotone. Betre presisjon Det skal, ifølgje selskapet, gi færre timar på merdkanten, mindre handtering av fisken, betre oversikt over lusepresset i tillegg til betre og breiare avgjerslegrunnlag. – Me er med fordi me tykkjer dette ser spanande ut. Me vonar dette kan lære oss meir om lus og dynamikken i lusesmitte. No kan me sjå endringar i lusa, slik at ein får betre presisjon i estimata me gjer, seier fiskehelsesjef i Måsøval, Arnfinn Aunsmo, til iLaks. Han vedgår det er mykje å gå på når det gjeld handtering av lus. Dei har sett på ulike lokalitetar på Frøya, men har ikkje fastsett lokalitet for pilotanlegget.– Me har ein del å hente på lus. No får me betre overvaking, seier Aunsmo vidare. Glad for å ha med Lerøy Lerøy har heller ikkje fastsett lokalitet, og iLaks har ikkje lukkast å få tak i fiskehelsesjef Bjarne Reinert i arbeidet med denne saka. – Lerøy har ikkje bestemt seg enno, men det kan godt vere det blir på Vestlandet, seier Erdal i Ecotone. – Dei har vore med heile vegen. Me er veldig glad for å ha hatt med oss Lerøy heile vegen gjennom, seier han vidare. Berre substitutt førebels  Arnfinn Aunsmo. FOTO: Måsøval Fiskeoppdrett. Sensorteknologien vil inntil vidare, under pilotfasa, nyttast som eit subsitutt til vanleg luseteljing. – Dei er framleis påboden å telje på vanleg måte, men me held fram med dialogen med Mattilsynet, slik at dei er klar over kva som føregår. Det løpet vil nok gå over ganske lang tid. Målet er ganske klart – Lerøy ynskjer å gå over på automatiserte system, seier Erdal i Ecotone. Ved hjelp av sensor tek SpectraLice eit hyperspektralt bilete av laksen og analyserer fargesituasjone til kvar einaste piksel i biletet. Dette skal identifisere lusa basert på dei ulike fargesignaturane.

Alger og lusemiddel drepte trolig 38.000 laks

– Det er helt klart at alger kan gi så store skader på gjellene på fisken at den får problemer med oksygentilførselen i forbindelse med behandling med hydrogenperoksid. Algene tetter gjellevevet som gjør at fisken får store utfordringer ved annen type behandling, sier Jan Petter Berg i Fish Vet Group, firmaet som har analysert fisken, til NRK. Laksen døde samme dag som den ble avluset med hydrogenperoksid. Laksen måtte destrueres og utgjør et tap på 5 millioner kroner. Satellittbilder viste i forrige uke store konsentrasjoner av algen Emiliania huxleyi utenfor kysten av Troms. Det er et planteplankton som blomstrer opp i varmt og stille vær, skriver NRK.